Colofon Nijs fan 'e Loane:

De redactie bestaat uit:

Ton Smit, Ritmasterswyk 14, 9233LX in Boelenslaan.E-mail: aa-smit@hetnet.nl
Folkert Bijker, Parksterreed 6, 9233 LS Boelenslaan. Tel: 0512-521566. nijsfaneloane@gmail.com
aa-smit@hetnet.nl